Obsługa konsumentów w biurze informacji gospodarczej

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: E.P.

Czytano: 397 razy | Kategoria: Biznes | Ilość słów: 428 | Data: Sat, 5 Jul 2014 | 0 komentarzy

Ponieważ istnieje ustawowo określona możliwość korzystania z informacji o uczestnikach życia gospodarczego, korzystając z BIG i BIK, możemy uzyskać informacje o innych podmiotach, a także kontrolować własną historię płatniczą.

Nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku, ani finansowego, ani organizacyjnego, by móc swobodnie współuczestniczyć w wielopłaszczyznowej wymianie informacji gospodarczych. Chodzi zarówno o przekazywanie informacji pozytywnych (o terminowym regulowaniu zobowiązań), jak i negatywnych, np. o dłużnikach. Więcej o tym, znadziesz tu; http://artelis.pl/artykuly/61167/Zywot-dluznika-nieterminowego 

Pierwszym krokiem jest po prostu pobranie formularza wniosku w siedzibie danego BIG (biura informacji gospodarczej) lub też z odpowiedniej strony internetowej. Wniosek konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczych oraz wgląd do rejestru zapytań w zakresie danych dotyczących wnioskodawcy, zawierać musi nasze czytelne i prawidłowo wypełnione dane oraz własnoręczny podpis. Jeśli wymagane będzie wniesienie opłaty, również powinna być ona uiszczona (najlepiej dołączyć kserokopię dowodu dokonania opłaty do składanego wniosku).

Wniosek możemy złożyć osobiście lub za pośrednictwem ustanowionego przez nas pełnomocnika, w siedzibie BIG. Możemy go także przekazać drogą korespondencyjną. Wówczas powinniśmy dodatkowo wysłać kserokopie dowodu tożsamości, z własnoręcznym podpisem i datą na potwierdzenie zgodności z oryginałem.

 We wniosku wskazujemy rodzaj oczekiwanego raportu, zakreślając odpowiednie pole wyboru. Biuro, po dokonaniu prawidłowej identyfikacji nas, jako wnioskodawcy, lub też wskazanego przez nas pełnomocnika, udostępnia żądane raporty. Jeśli pomiędzy data wygenerowania raportu, a datą poprzedniego raportu upłynęło co najmniej 6 miesięcy – otrzymujemy go bezpłatnie. Jeżeli odstęp czasu jest mniejszy niż 180 dni, BIG pobiera opłatę za udostępnienie raportu, według obowiązującego cennika. Zwykle są to kwoty niewielkie, nie przekraczające 0,5 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 Przy osobistym składaniu wniosku w siedzibie biura, o ile zostały spełnione wszelkie wymogi, raport zostaje od razu wygenerowany i przekazany nam bezpośrednio po przyjęciu wniosku. Po korespondencyjnym przekazaniu kompletnego wniosku, generowanie raportu trwa nie dłużej niż 14 dni i otrzymujemy go listem poleconym na wskazany przez nas adres.

Pracownicy BIG mają obowiązek zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o naszych zobowiązaniach i danych osobowych. Korespondencja z biura przychodzi w zamkniętych kopertach bez jakichkolwiek adnotacji, świadczących o tym, że może dotyczyć naszych zobowiązań finansowych.

Na nasze życzenie BIG może przesyłać nam listownie powiadomienia o tym, że wpłynęły właśnie dotyczące nas informacje gospodarcze Powinny one zawierać co najmniej dane dotyczące zaistniałych zaległości, dane zgłaszającego to klienta oraz tytuł prawny, z którego nasze zobowiązanie wynika.

 

 Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl